Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:12

New American Standard Bible
Luke 24:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter got up and ran to the tomb; stooping and looking in, he *saw the linen wrappings only; and he went away to his home, marveling at what had happened.
NA26 – δὲ Πέτρος ἀναστὰς (5631) ἔδραμεν (5627) ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας (5660) βλέπει (5719) τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν (5627) πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων (5723) τὸ γεγονός. (5756)
WH – [ [[ο | ο ] δε πετρος αναστας (5631) εδραμεν (5627) επι το μνημειον και παρακυψας (5660) βλεπει (5719) τα οθονια μονα και απηλθεν (5627) προς [ | ] θαυμαζων (5723) το [ γεγονος]] (5756) | γεγονος (5756) ]
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܪܗܶܛ ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܐܕ݂ܺܝܩ ܚܙܳܐ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܣܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile