Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:4

New American Standard Bible
Luke 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when He had finished speaking, He said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch."
NA26 – ὡς δὲ ἐπαύσατο (5668) λαλῶν, (5723) εἶπεν (5627) πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε (5628) εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε (5657) τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.
WH – ως δε επαυσατο (5668) λαλων (5723) ειπεν (5627) προς τον σιμωνα επαναγαγε (5628) εις το βαθος και χαλασατε (5657) τα δικτυα υμων εις αγραν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܬ݂ܶܩ ܡܶܢ ܡܰܡܠ݈ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܪܘ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܐܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܨܰܝܕ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile