Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:38

New American Standard Bible
Luke 6:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measurepressed down, shaken together, {and} running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return."
NA26 – δίδοτε, (5720) καὶ δοθήσεται (5701) ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον (5772) σεσαλευμένον (5772) ὑπερεκχυννόμενον (5746) δώσουσιν (5692) εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε (5719) ἀντιμετρηθήσεται (5701) ὑμῖν.
WH – διδοτε (5720) και δοθησεται (5701) υμιν μετρον καλον πεπιεσμενον (5772) σεσαλευμενον (5772) υπερεκχυννομενον (5746) δωσουσιν (5692) εις τον κολπον υμων ω γαρ μετρω μετρειτε (5719) αντιμετρηθησεται (5701) υμιν
PES – ܗܰܒ݂ܘ ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܬ݁ܳܐ ܘܰܡܫܰܦ݁ܰܥܬ݁ܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile