Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:13

New American Standard Bible
Luke 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Lord saw her, He felt compassion for her, and said to her, ""Do not weep."
NA26 – καὶ ἰδὼν (5631) αὐτὴν κύριος ἐσπλαγχνίσθη (5675) ἐπ αὐτῇ καὶ εἶπεν (5627) αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. (5720)
WH – και ιδων (5631) αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη (5675) επ αυτη και ειπεν (5627) αυτη μη κλαιε (5720)
PES – ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܶܝܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile