Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:38,46

New American Standard Version
Luke 7:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and standing behind {Him} at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head, and kissing His feet and anointing them with the perfume.
NA26 – καὶ στᾶσα (5631) ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, (5723) τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν (5721) τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει (5707) τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν (5707) τῷ μύρῳ.
WH – και στασα (5631) οπισω παρα τους ποδας αυτου κλαιουσα (5723) τοις δακρυσιν ηρξατο (5668) βρεχειν (5721) τους ποδας αυτου και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης εξεμασσεν (5707) και κατεφιλει (5707) τους ποδας αυτου και ηλειφεν (5707) τω μυρω
PES – ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܳܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܝܗ ܡܨܰܒ݁ܥܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܪܺܫܳܗ ܡܫܰܘܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܘܰܡܢܰܫܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܡܳܫܚܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 7:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You did not anoint My head with oil, but she anointed My feet with perfume.
NA26 – ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας· (5656) αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν (5656) τοὺς πόδας μου.
WH – ελαιω την κεφαλην μου ουκ ηλειψας (5656) αυτη δε μυρω ηλειψεν (5656) τους ποδας μου
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܚܳܐ ܠܪܺܫܝ ܠܳܐ ܡܫܰܚܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܶܫܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܡܶܫܚܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile