Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:23

New American Standard Bible
Luke 8:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as they were sailing along He fell asleep; and a fierce gale of wind descended on the lake, and they {began} to be swamped and to be in danger.
NA26 – πλεόντων (5723) δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. (5656) καὶ κατέβη (5627) λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο (5712) καὶ ἐκινδύνευον. (5707)
WH – πλεοντων (5723) δε αυτων αφυπνωσεν (5656) και κατεβη (5627) λαιλαψ ανεμου εις την λιμνην και συνεπληρουντο (5712) και εκινδυνευον (5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܠܶܗ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܡܶܛܒ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile