Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:1-2

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Passover and Unleavened Bread were two days away; and the chief priests and the scribes were seeking how to seize Him by stealth and kill {Him;}
NA26 – Ἦν (5713) δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν (5707) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες (5660) ἀποκτείνωσιν· (5725)
WH – ην (5707) δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν (5707) οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες (5660) αποκτεινωσιν (5661)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for they were saying, ""Not during the festival, otherwise there might be a riot of the people."
NA26 – ἔλεγον (5707) γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται (5704) θόρυβος τοῦ λαοῦ.
WH – ελεγον (5707) γαρ μη εν τη εορτη μηποτε εσται (5695) θορυβος του λαου
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain