Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:22

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 14:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were eating, He took {some} bread, and after a blessing He broke {it,} and gave {it} to them, and said, ""Take {it;} this is My body."
NA26 – Καὶ ἐσθιόντων (5723) αὐτῶν λαβὼν (5631) ἄρτον εὐλογήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς καὶ εἶπεν, (5627) Λάβετε, (5628) τοῦτό ἐστιν (5748) τὸ σῶμά μου.
WH – και εσθιοντων (5723) αυτων λαβων (5631) αρτον ευλογησας (5660) εκλασεν (5656) και εδωκεν (5656) αυτοις και ειπεν (5627) λαβετε (5628) τουτο εστιν (5719) το σωμα μου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܥܣܺܝܢ ܢܣܰܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒ݂ܘ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain