Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:17

New American Standard Bible
Mark 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {began} to teach and say to them, "Is it not written: 'MY HOUSE WILL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER FOR ALL THE NATIONS'? But you have made it a DEN OF ROBBERS."
NA26 – καὶ ἐδίδασκεν (5707) καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται (5769) ὅτι οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται (5701) πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε (5758) αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
WH – και εδιδασκεν (5707) και ελεγεν (5707) [ | αυτοις ] ου γεγραπται (5769) οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται (5701) πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε πεποιηκατε (5758) αυτον σπηλαιον ληστων
PES – ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile