Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:2

New American Standard Bible
Mark 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to them, "Go into the village opposite you, and immediately as you enter it you will find a colt tied {there,} on which no one has ever sat; untie it and bring {it here.}
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ὑπάγετε (5720) εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι (5740) εἰς αὐτὴν εὑρήσετε (5692) πῶλον δεδεμένον (5772) ἐφ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· (5656) λύσατε (5657) αὐτὸν καὶ φέρετε. (5720)
WH – και λεγει (5719) αυτοις υπαγετε (5720) εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθυς εισπορευομενοι (5740) εις αυτην ευρησετε (5692) πωλον δεδεμενον (5772) εφ ον ουδεις ουπω ανθρωπων εκαθισεν (5656) λυσατε (5657) αυτον και φερετε (5720)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܪܰܟ݂ܒ݁ܶܗ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile