Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:26-27

New American Standard Version
Mark 12:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But regarding the fact that the dead rise again, have you not read in the book of Moses, in the {passage} about {the burning} bush, how God spoke to him, saying, 'I God , God , and the God of Jacob'?
NA26 – περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται (5743) οὐκ ἀνέγνωτε (5627) ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν (5627) αὐτῷ θεὸς λέγων, (5723) Ἐγὼ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ;
WH – περι δε των νεκρων οτι εγειρονται (5743) ουκ ανεγνωτε (5627) εν τη βιβλω μωυσεως επι του βατου πως ειπεν (5627) αυτω ο θεος λεγων (5723) εγω ο θεος αβρααμ και [ | [ο] ] θεος ισαακ και [ | [ο] ] θεος ιακωβ
PES – ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He is not the God of the dead, but of the living; you are greatly mistaken."
NA26 – οὐκ ἔστιν (5748) θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· (5723) πολὺ πλανᾶσθε. (5743)
WH – ουκ εστιν (5719) θεος νεκρων αλλα ζωντων (5723) πολυ πλανασθε (5743)
PES – ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܣܰܓ݁ܺܝ ܛܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile