Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:23

New American Standard Bible
Mark 15:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they tried to give Him wine mixed with myrrh; but He did not take {it.}
NA26 – καὶ ἐδίδουν (5707) αὐτῷ ἐσμυρνισμένον (5772) οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. (5627)
WH – και εδιδουν (5707) αυτω εσμυρνισμενον (5772) οινον ος δε ουκ ελαβεν (5627)
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܰܚܠܺܝܛ ܒ݁ܶܗ ܡܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile