Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:11

New American Standard Bible
Mark 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And whenever the unclean spirits saw Him, they would fall down before Him and shout, "You are the Son of God!"
NA26 – καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, (5707) προσέπιπτον (5707) αὐτῷ καὶ ἔκραζον (5707) λέγοντες (5723) ὅτι Σὺ εἶ (5748) υἱὸς τοῦ θεοῦ.
WH – και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρουν (5707) προσεπιπτον (5707) αυτω και εκραζον (5707) [ λεγοντα (5723) | λεγοντες (5723) ] οτι συ ει (5719) ο υιος του θεου
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile