Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:14

New American Standard Bible
Mark 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Their herdsmen ran away and reported {it} in the city and in the countryside. And {the people} came to see what it was that had happened.
NA26 – καὶ οἱ βόσκοντες (5723) αὐτοὺς ἔφυγον (5627) καὶ ἀπήγγειλαν (5656) εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον (5627) ἰδεῖν (5629) τί ἐστιν (5748) τὸ γεγονός. (5756)
WH – και οι βοσκοντες (5723) αυτους εφυγον (5627) και απηγγειλαν (5656) εις την πολιν και εις τους αγρους και ηλθον (5627) ιδειν (5629) τι εστιν (5719) το γεγονος (5756)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile