Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:19

New American Standard Bible
Mark 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He did not let him, but He said to him, "Go home to your people and report to them what great things the Lord has done for you, and {how} He had mercy on you."
NA26 – καὶ οὐκ ἀφῆκεν (5656) αὐτόν, ἀλλὰ λέγει (5719) αὐτῷ, Ὕπαγε (5720) εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον (5657) αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν (5758) καὶ ἠλέησέν (5656) σε.
WH – και ουκ αφηκεν (5656) αυτον αλλα λεγει (5719) αυτω υπαγε (5720) εις τον οικον σου προς τους σους και απαγγειλον (5657) αυτοις οσα ο κυριος σοι πεποιηκεν (5758) και ηλεησεν (5656) σε
PES – ܘܠܳܐ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܙܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܰܝܟ݁ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܕ݂ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile