Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:36

New American Standard Bible
Mark 7:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He gave them orders not to tell anyone; but the more He ordered them, the more widely they continued to proclaim {it.}
NA26 – καὶ διεστείλατο (5668) αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· (5725) ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, (5710) αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. (5707)
WH – και διεστειλατο (5668) αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν (5725) οσον δε αυτοις διεστελλετο (5710) αυτοι μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον (5707)
PES – ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܙܰܗܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile