Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:36

New American Standard Bible
Mark 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For what does it benefit a person to gain the whole world, and forfeit his soul?
NA26 – τί γὰρ ὠφελεῖ (5719) ἄνθρωπον κερδῆσαι (5658) τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι (5683) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
WH – τι γαρ ωφελει (5719) ανθρωπον κερδησαι (5658) τον κοσμον ολον και ζημιωθηναι (5683) την ψυχην αυτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܺܐܬ݂ܰܪ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile