Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:20

New American Standard Bible
Mark 9:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they brought the boy to Him. When he saw Him, the spirit immediately threw him into convulsions, and falling to the ground, he {began} rolling around and foaming {at the mouth.}
NA26 – καὶ ἤνεγκαν (5656) αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν (5631) αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν (5631) ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο (5709) ἀφρίζων. (5723)
WH – και ηνεγκαν (5656) αυτον προς αυτον και ιδων (5631) αυτον το πνευμα ευθυς συνεσπαραξεν (5656) αυτον και πεσων (5631) επι της γης εκυλιετο (5709) αφριζων (5723)
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܒ݂ܰܛܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile