Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:50

New American Standard Bible
Mark 9:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Salt is good; but if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty {again?} Have salt in yourselves, and be at peace with one another."
NA26 – Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, (5638) ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (5692) ἔχετε (5720) ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε (5720) ἐν ἀλλήλοις.
WH – καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται (5638) εν τινι αυτο αρτυσετε (5692) εχετε (5720) εν εαυτοις αλα και ειρηνευετε (5720) εν αλληλοις
PES – ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܠܚܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܟ݁ܰܗ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܚܳܐ ܘܰܒ݂ܫܰܝܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile