Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:38-40

New American Standard Version
Matthew 12:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then some of the scribes and Pharisees said to Him, ""Teacher, we want to see a sign from You."
NA26 – Τότε ἀπεκρίθησαν (5662) αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, (5723) Διδάσκαλε, θέλομεν (5719) ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. (5629)
WH – τοτε απεκριθησαν (5662) αυτω τινες των γραμματεων και φαρισαιων λεγοντες (5723) διδασκαλε θελομεν (5719) απο σου σημειον ιδειν (5629)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said to them, ""An evil and adulterous generation craves for a sign; and {yet} no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet;
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, (5719) καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται (5701) αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει (5719) και σημειον ου δοθησεται (5701) αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 12:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for just as , so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
NA26 – ὥσπερ γὰρ ἦν (5713) Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται (5704) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
WH – ωσπερ γαρ ην (5707) ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται (5695) ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܶܗ ܕ݁ܢܽܘܢܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile