Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:8-15

New American Standard Version
Matthew 21:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Most of the crowd spread their coats in the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road.
NA26 – δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν (5656) ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον (5707) κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον (5707) ἐν τῇ ὁδῷ.
WH – ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν (5656) εαυτων τα ιματια εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον (5707) κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον (5707) εν τη οδω
PES – ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ ܡܫܰܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܐܢܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܳܣܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܐ ܘܪܳܡܶܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The crowds going ahead of Him, and those who followed, were shouting, ""Hosanna to the Son of David; Lord; Hosanna in the highest!"
NA26 – οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες (5723) αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες (5723) ἔκραζον (5707) λέγοντες, (5723) Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· Εὐλογημένος (5772) ἐρχόμενος (5740) ἐν ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
WH – οι δε οχλοι οι προαγοντες (5723) αυτον και οι ακολουθουντες (5723) εκραζον (5707) λεγοντες (5723) ωσαννα τω υιω δαυιδ ευλογημενος (5772) ο ερχομενος (5740) εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις
PES – ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He had entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, ""Who is this?"
NA26 – καὶ εἰσελθόντος (5631) αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη (5681) πᾶσα πόλις λέγουσα, (5723) Τίς ἐστιν (5748) οὗτος;
WH – και εισελθοντος (5631) αυτου εις ιεροσολυμα εσεισθη (5681) πασα η πολις λεγουσα (5723) τις εστιν (5719) ουτος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the crowds were saying, ""This is the prophet Jesus, from Nazareth in Galilee."
NA26 – οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, (5707) Οὗτός ἐστιν (5748) προφήτης Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.
WH – οι δε οχλοι ελεγον (5707) ουτος εστιν (5719) ο προφητης ιησους ο απο ναζαρεθ της γαλιλαιας
PES – ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus entered the temple and drove out all those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves.
NA26 – Καὶ εἰσῆλθεν (5627) Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας (5723) καὶ ἀγοράζοντας (5723) ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν (5656) καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων (5723) τὰς περιστεράς,
WH – και εισηλθεν (5627) ιησους εις το ιερον και εξεβαλεν (5627) παντας τους πωλουντας (5723) και αγοραζοντας (5723) εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψεν (5656) και τας καθεδρας των πωλουντων (5723) τας περιστερας
PES – ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܣܰܚܶܦ݂ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ ܘܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܝܰܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to them, ""It is written, ' '; but you are making it a ' ."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, (5701) ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε (5719) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – και λεγει (5719) αυτοις γεγραπται (5769) ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται (5701) υμεις δε αυτον ποιειτε (5719) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {the} blind and {the} lame came to Him in the temple, and He healed them.
NA26 – Καὶ προσῆλθον (5656) αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν (5656) αὐτούς.
WH – και προσηλθον (5627) αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν (5656) αυτους
PES – ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܣܡܰܝܳܐ ܘܰܚܓ݂ܺܝܣܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that He had done, and the children who were shouting in the temple, ""Hosanna to the Son of David," they became indignant
NA26 – ἰδόντες (5631) δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν (5656) καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας (5723) ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, (5723) Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν (5656)
WH – ιδοντες (5631) δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν (5656) και τους παιδας τους κραζοντας (5723) εν τω ιερω και λεγοντας (5723) ωσαννα τω υιω δαυιδ ηγανακτησαν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܘܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܩܳܥܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile