Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:17-19

New American Standard Bible
Matthew 26:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the first {day} of Unleavened Bread the disciples came to Jesus and asked, ""Where do You want us to prepare for You to eat the Passover?"
NA26 – Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον (5656) οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, (5723) Ποῦ θέλεις (5719) ἑτοιμάσωμέν (5661) σοι φαγεῖν (5629) τὸ πάσχα;
WH – τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον (5627) οι μαθηται τω ιησου λεγοντες (5723) που θελεις (5719) ετοιμασωμεν (5661) σοι φαγειν (5629) το πασχα
PES – ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܠܥܰܣ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said, ""Go into the city to a certain man, and say to him, 'The Teacher says, ""My time is near; I {am to} keep the Passover at your house with My disciples.""'
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Ὑπάγετε (5720) εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε (5628) αὐτῷ, διδάσκαλος λέγει, (5719) καιρός μου ἐγγύς ἐστιν· (5748) πρὸς σὲ ποιῶ (5719) τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
WH – ο δε ειπεν (5627) υπαγετε (5720) εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε (5628) αυτω ο διδασκαλος λεγει (5719) ο καιρος μου εγγυς εστιν (5719) προς σε ποιω (5719) το πασχα μετα των μαθητων μου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܠܳܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܡܰܪ ܙܰܒ݂ܢܝ ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples did as Jesus had directed them; and they prepared the Passover.
NA26 – καὶ ἐποίησαν (5656) οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – και εποιησαν (5656) οι μαθηται ως συνεταξεν (5656) αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile