Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:16-19

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 19:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And someone came to Him and said, ""Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?"
NA26 – Καὶ ἰδοὺ (5628) εἷς προσελθὼν (5631) αὐτῷ εἶπεν, (5627) Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω (5661) ἵνα σχῶ (5632) ζωὴν αἰώνιον;
WH – και ιδου (5640) εις προσελθων (5631) αυτω ειπεν (5627) διδασκαλε τι αγαθον ποιησω (5661) ινα σχω (5632) ζωην αιωνιον
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to him, ""Why are you asking Me about what is good? There is {only} One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments."
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς (5719) περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν (5748) ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις (5719) εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, (5629) τήρησον τὰς ἐντολάς.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτω τι με ερωτας (5719) περι του αγαθου εις εστιν (5719) ο αγαθος ει δε θελεις (5719) εις την ζωην εισελθειν (5629) [ τηρει (5720) | τηρησον (5657) ] τας εντολας
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܛܳܒ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ ܛܰܪ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Then} he *said to Him, ""Which ones?" And Jesus said, "" ; ; ; ;
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ, Ποίας; δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Τὸ Οὐ φονεύσεις, (5692) Οὐ μοιχεύσεις, (5692) Οὐ κλέψεις, (5692) Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, (5692)
WH – λεγει (5719) αυτω ποιας ο δε ιησους [ εφη (5707) | ειπεν (5627) ] το ου φονευσεις (5692) ου μοιχευσεις (5692) ου κλεψεις (5692) ου ψευδομαρτυρησεις (5692)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܗܰܕ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ ܫܽܘܩܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 19:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ; and ."
NA26 – Τίμα (5720) τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, Ἀγαπήσεις (5692) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
WH – τιμα (5720) τον πατερα και την μητερα και αγαπησεις (5692) τον πλησιον σου ως σεαυτον
PES – ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܘܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain