Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:1

New American Standard Bible
Matthew 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Jesus} summoned His twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every sickness.
NA26 – Καὶ προσκαλεσάμενος (5666) τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν (5721) αὐτὰ καὶ θεραπεύειν (5721) πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
WH – και προσκαλεσαμενος (5666) τους δωδεκα μαθητας αυτου εδωκεν (5656) αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν (5721) αυτα και θεραπευειν (5721) πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile