Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:25

New American Standard Bible
Matthew 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Jesus said, ""I praise You, Father, Lord of heaven and earth, that You have hidden these things from {the} wise and intelligent and have revealed them to infants.
NA26 – Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς (5679) Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας (5656) ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας (5656) αὐτὰ νηπίοις·
WH – εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις (5679) ο ιησους ειπεν (5627) εξομολογουμαι (5731) σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι εκρυψας (5656) ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας (5656) αυτα νηπιοις
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile