Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:15

New American Standard Bible
Matthew 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – FOR THE HEART OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL, WITH THEIR EARS THEY SCARCELY HEAR, AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES, OTHERWISE THEY MIGHT SEE WITH THEIR EYES, HEAR WITH THEIR EARS, UNDERSTAND WITH THEIR HEART, AND RETURN, AND I WOULD HEAL THEM.'
NA26 – ἐπαχύνθη (5681) γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, (5656) καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· (5656) μήποτε ἴδωσιν (5632) τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν (5661) καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν (5632) καὶ ἐπιστρέψωσιν, (5661) καὶ ἰάσομαι (5695) αὐτούς.
WH – επαχυνθη (5681) γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν (5656) και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν (5656) μηποτε ιδωσιν (5632) τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν (5661) και τη καρδια συνωσιν (5632) και επιστρεψωσιν (5661) και ιασομαι (5695) αυτους
PES – ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܒ݂ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܫܡܰܥܘ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܶܨܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܘܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile