Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:38

New American Standard Bible
Matthew 21:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when the vine-growers saw the son, they said among themselves, 'This is the heir; come, let us kill him and seize his inheritance.'
NA26 – οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες (5631) τὸν υἱὸν εἶπον (5627) ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν (5748) κληρονόμος· δεῦτε (5773) ἀποκτείνωμεν (5725) αὐτὸν καὶ σχῶμεν (5632) τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
WH – οι δε γεωργοι ιδοντες (5631) τον υιον ειπον (5627) εν εαυτοις ουτος εστιν (5719) ο κληρονομος δευτε (5720) αποκτεινωμεν (5725) αυτον και σχωμεν (5632) την κληρονομιαν αυτου
PES – ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile