Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:29

New American Standard Version
Matthew 24:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But immediately after the tribulation of those days , , from the sky, and the powers of the heavens will be shaken.
NA26 – Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἥλιος σκοτισθήσεται, (5701) καὶ σελήνη οὐ δώσει (5692) τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται (5699) ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. (5701)
WH – ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται (5701) και η σεληνη ου δωσει (5692) το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται (5699) απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται (5701)
PES – ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂ ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܢܶܦ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile