Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:39

New American Standard Bible
Matthew 26:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He went a little beyond {them,} and fell on His face and prayed, saying, ""My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but as You will."
NA26 – καὶ προελθὼν (5631) μικρὸν ἔπεσεν (5627) ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος (5740) καὶ λέγων, (5723) Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, (5748) παρελθάτω (5628) ἀπ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω (5719) ἀλλ ὡς σύ.
WH – και προελθων (5631) μικρον επεσεν (5627) επι προσωπον αυτου προσευχομενος (5740) και λεγων (5723) πατερ μου ει δυνατον εστιν (5719) παρελθατω (5628) απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω (5719) αλλ ως συ
PES – ܘܰܦ݂ܪܰܩ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܢܶܥܒ݁ܪܰܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile