Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:69

New American Standard Bible
Matthew 26:69
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a slave woman came to him and said, "You too were with Jesus the Galilean."
NA26 – δὲ Πέτρος ἐκάθητο (5711) ἔξω (5719) ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν (5627) αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, (5723) Καὶ σὺ ἦσθα (5713) μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.
WH – ο δε πετρος εκαθητο (5711) εξω εν τη αυλη και προσηλθεν (5627) αυτω μια παιδισκη λεγουσα (5723) και συ ησθα (5707) μετα ιησου του γαλιλαιου
PES – ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile