Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:48

New American Standard Bible
Matthew 27:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine and put it on a reed, and gave Him a drink.
NA26 – καὶ εὐθέως δραμὼν (5631) εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν (5631) σπόγγον πλήσας (5660) τε ὄξους καὶ περιθεὶς (5631) καλάμῳ ἐπότιζεν (5707) αὐτόν.
WH – και ευθεως δραμων (5631) εις εξ αυτων και λαβων (5631) σπογγον πλησας (5660) τε οξους και περιθεις (5631) καλαμω εποτιζεν (5707) αυτον
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܗܶܛ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܘܰܡܠܳܗ ܚܰܠܳܐ ܘܣܳܡܳܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile