Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:34

New American Standard Bible
Matthew 6:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So do not worry about tomorrow; for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
NA26 – μὴ οὖν μεριμνήσητε class="show tvm">(5661) εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει class="show tvm">(5692) ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς.
WH – μη ουν μεριμνησητε class="show tvm">(5661) εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει class="show tvm">(5692) [ | ] αρκετον τη ημερα η κακια αυτης
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile