Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:24

New American Standard Bible
Matthew 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And behold, a violent storm developed on the sea, so that the boat was being covered by the waves; but {Jesus} Himself was asleep.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) σεισμὸς μέγας ἐγένετο (5633) ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι (5745) ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. (5707)
WH – και ιδου (5640) σεισμος μεγας εγενετο (5633) εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι (5745) υπο των κυματων αυτος δε εκαθευδεν (5707)
PES – ܘܗܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܣܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܠ݈ܠܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile