Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:3

New American Standard Version
Philippians 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for we are the {true} circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh,
NA26 – ἡμεῖς γάρ ἐσμεν (5748) περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες (5723) καὶ καυχώμενοι (5740) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, (5756)
WH – ημεις γαρ εσμεν (5719) η περιτομη οι πνευματι θεου λατρευοντες (5723) και καυχωμενοι (5740) εν χριστω ιησου και ουκ εν σαρκι πεποιθοτες (5756)
PES – ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile