Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:2,10-11

New American Standard Bible
Revelation 21:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband.
NA26 – καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον (5627) καταβαίνουσαν (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην (5772) ὡς νύμφην κεκοσμημένην (5772) τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
WH – και την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καινην ειδον (5627) καταβαινουσαν (5723) εκ του ουρανου απο του θεου ητοιμασμενην (5772) ως νυμφην κεκοσμημενην (5772) τω ανδρι αυτης
PES – ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܳܗ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܡܨܰܒ݁ܰܬ݁ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 21:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God,
NA26 – καὶ ἀπήνεγκέν (5656) με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,
WH – και απηνεγκεν (5656) με εν πνευματι επι ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν (5656) μοι την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν (5723) εκ του ουρανου απο του θεου
PES – ܘܰܐܘܒ݁ܠܰܢܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 21:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having the glory of God. Her brilliance was like a very costly stone, as a stone of crystal-clear jasper.
NA26 – ἔχουσαν (5723) τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· (5723)
WH – εχουσαν (5723) την δοξαν του θεου ο φωστηρ αυτης ομοιος λιθω τιμιωτατω ως λιθω ιασπιδι κρυσταλλιζοντι (5723)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile