Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:1-3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 22:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then he showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb,
NA26 – Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον (5740) ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.
WH – και εδειξεν (5656) μοι ποταμον υδατος ζωης λαμπρον ως κρυσταλλον εκπορευομενον (5740) εκ του θρονου του θεου και του αρνιου
PES – ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܢܰܗܪܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܠܺܝܕ݂ܳܐ ܘܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 22:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the middle of its street. On either side of the river was the tree of life, bearing twelve {kinds of} fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
NA26 – ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν (5723) καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν (5723) τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
WH – εν μεσω της πλατειας αυτης και του ποταμου εντευθεν και εκειθεν ξυλον ζωης ποιουν (5723) καρπους δωδεκα κατα μηνα εκαστον αποδιδουν (5723) τον καρπον αυτου και τα φυλλα του ξυλου εις θεραπειαν των εθνων
PES – ܘܡܶܨܥܰܬ݂ ܫܽܘܩܶܝܗ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܡܶܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܝܺܪܰܚ ܝܳܗܶܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܘܛܰܪܦ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 22:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There will no longer be any curse; and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve Him;
NA26 – καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται (5704) ἔτι. καὶ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, (5704) καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν (5692) αὐτῷ,
WH – και παν καταθεμα ουκ εσται (5695) ετι και ο θρονος του θεου και του αρνιου εν αυτη εσται (5695) και οι δουλοι αυτου λατρευσουσιν (5692) αυτω
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܶܐܡܪܳܐ ܒ݁ܳܗ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܢܫܰܡܫܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain