Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:1

New American Standard Bible
Revelation 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars;
NA26 – Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη (5681) ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη (5772) τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,
WH – και σημειον μεγα ωφθη (5681) εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη (5772) τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα
PES – ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܶܝܗ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܥܰܠ ܪܺܫܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile