Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:14

New American Standard Bible
Revelation 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the entire world, to gather them together for the war of the great day of God, the Almighty.
NA26 – εἰσὶν (5748) γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα (5723) σημεῖα, ἐκπορεύεται (5736) ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν (5629) αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.
WH – εισιν (5719) γαρ πνευματα δαιμονιων ποιουντα (5723) σημεια α εκπορευεται (5736) επι τους βασιλεις της οικουμενης ολης συναγαγειν (5629) αυτους εις τον πολεμον της ημερας της μεγαλης του θεου του παντοκρατορος
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܪܽܘܚܶܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܳܠ݈ܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܒ݂ܶܝܠ ܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile