Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:2

New American Standard Bible
Revelation 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – BECAUSE HIS JUDGMENTS ARE TRUE AND RIGHTEOUS; for He has judged the great prostitute who was corrupting the earth with her sexual immorality, and HE HAS AVENGED THE BLOOD OF HIS BOND-SERVANTS ON HER."
NA26 – ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν class="show tvm">(5656) τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν class="show tvm">(5707) τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.
WH – οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν class="show tvm">(5656) την πορνην την μεγαλην ητις εφθειρεν class="show tvm">(5707) την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν class="show tvm">(5656) το αιμα των δουλων αυτου εκ χειρος αυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܟ݂ܺܐܢܺܝܢ ܕ݁ܺܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile