Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 10:2

New American Standard Bible
Romans 10:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge.
NA26 – μαρτυρῶ (5719) γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, (5719) ἀλλ οὐ κατ ἐπίγνωσιν·
WH – μαρτυρω (5719) γαρ αυτοις οτι ζηλον θεου εχουσιν (5719) αλλ ου κατ επιγνωσιν
PES – ܡܰܣܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile