Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:27

New American Standard Version
Romans 15:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yes, they were pleased {to do so,} and they are indebted to them. For if the Gentiles have shared in their spiritual things, they are indebted to minister to them also in material things.
NA26 – εὐδόκησαν (5656) γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν (5748) αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν (5656) τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν (5719) καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι (5658) αὐτοῖς.
WH – [ | ] γαρ και οφειλεται εισιν (5719) αυτων ει γαρ τοις πνευματικοις αυτων εκοινωνησαν (5656) τα εθνη οφειλουσιν (5719) και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι (5658) αυτοις
PES – ܨܒ݂ܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܕ݂ܪܽܘܚ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܕ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile