Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:18

New American Standard Bible
Romans 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For such men are slaves, not of our Lord Christ but of their own appetites; and by their smooth and flattering speech they deceive the hearts of the unsuspecting.
NA26 – οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν (5719) ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
WH – οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ημων χριστω ου δουλευουσιν (5719) αλλα τη εαυτων κοιλια και δια της χρηστολογιας και ευλογιας εξαπατωσιν (5719) τας καρδιας των ακακων
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܫܺܝܛܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile