Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:4

New American Standard Bible
Romans 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you think lightly of the riches of His kindness and restraint and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?
NA26 – τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, (5719) ἀγνοῶν (5723) ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; (5719)
WH – η του πλουτου της χρηστοτητος αυτου και της ανοχης και της μακροθυμιας καταφρονεις (5719) αγνοων (5723) οτι το χρηστον του θεου εις μετανοιαν σε αγει (5719)
PES – ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile