Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:19

New American Standard Bible
Romans 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Without becoming weak in faith he contemplated his own body, now {as good as} dead since he was about a hundred years old, and the deadness of Sarah's womb;
NA26 – καὶ μὴ ἀσθενήσας (5660) τῇ πίστει κατενόησεν (5656) τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον, (5772) ἑκατονταετής που ὑπάρχων, (5723) καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας,
WH – και μη ασθενησας (5660) τη πιστει κατενοησεν (5656) το εαυτου σωμα [ηδη] νενεκρωμενον (5772) εκατονταετης που υπαρχων (5723) και την νεκρωσιν της μητρας σαρρας
PES – ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܰܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝܢ ܘܰܒ݂ܡܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile