Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:1

New American Standard Bible
Romans 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase?
NA26 – Τί οὖν ἐροῦμεν; (5692) ἐπιμένωμεν (5725) τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα χάρις πλεονάσῃ; (5661)
WH – τι ουν ερουμεν (5692) επιμενωμεν (5725) τη αμαρτια ινα η χαρις πλεοναση (5661)
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܢܩܰܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile