Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 2:11-17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Ephesians 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called ""Uncircumcision" by the so-called ""Circumcision," {which is} performed in the flesh by human hands--
NA26 – Διὸ μνημονεύετε (5720) ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι (5746) ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης (5746) περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,
WH – διο μνημονευετε (5720) οτι ποτε υμεις τα εθνη εν σαρκι οι λεγομενοι (5746) ακροβυστια υπο της λεγομενης (5746) περιτομης εν σαρκι χειροποιητου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {remember} that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.
NA26 – ὅτι ἦτε (5713) τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι (5772) τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες (5723) καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.
WH – οτι ητε (5707) τω καιρω εκεινω χωρις χριστου απηλλοτριωμενοι (5772) της πολιτειας του ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας ελπιδα μη εχοντες (5723) και αθεοι εν τω κοσμω
PES – ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܗܽܘ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now in Christ Jesus you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ.
NA26 – νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες (5752) μακρὰν ἐγενήθητε (5675) ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ.
WH – νυνι δε εν χριστω ιησου υμεις οι ποτε οντες (5723) μακραν εγενηθητε (5675) εγγυς εν τω αιματι του χριστου
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܩܰܪܺܝܒ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He Himself is our peace, who made both {groups into} one and broke down the barrier of the dividing wall,
NA26 – Αὐτὸς γάρ ἐστιν (5748) εἰρήνη ἡμῶν, ποιήσας (5660) τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, (5660) τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,
WH – αυτος γαρ εστιν (5719) η ειρηνη ημων ο ποιησας (5660) τα αμφοτερα εν και το μεσοτοιχον του φραγμου λυσας (5660)
PES – ܗܽܘܝܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܝܢܰܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by abolishing in His flesh the enmity, {which is} the Law of commandments {contained} in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, {thus} establishing peace,
NA26 – τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, (5660) ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ (5661) ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν (5723) εἰρήνην,
WH – την εχθραν εν τη σαρκι αυτου τον νομον των εντολων εν δογμασιν καταργησας (5660) ινα τους δυο κτιση (5661) εν [ αυτω | αυτω ] εις ενα καινον ανθρωπον ποιων (5723) ειρηνην
PES – ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܛܶܠ ܕ݁ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܢܶܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܰܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity.
NA26 – καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας (5660) τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ.
WH – και αποκαταλλαξη (5661) τους αμφοτερους εν ενι σωματι τω θεω δια του σταυρου αποκτεινας (5660) την εχθραν εν αυτω
PES – ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܩܛܰܠ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , ;
NA26 – καὶ ἐλθὼν (5631) εὐηγγελίσατο (5668) εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·
WH – και ελθων (5631) ευηγγελισατο (5668) ειρηνην υμιν τοις μακραν και ειρηνην τοις εγγυς
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܪܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain