Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:28

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 14:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if there is no interpreter, he must keep silent in the church; and let him speak to himself and to God.
NA26 – ἐὰν δὲ μὴ (5753) διερμηνευτής, σιγάτω (5720) ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω (5720) καὶ τῷ θεῷ.
WH – εαν δε μη η (5725) διερμηνευτης σιγατω (5720) εν εκκλησια εαυτω δε λαλειτω (5720) και τω θεω
PES – ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܫܶܩ ܢܶܫܬ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܒ݂ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain