Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if Timothy comes, see that he is with you without cause to be afraid, for he is doing the Lord's work, as I also am.
NA26 – Ἐὰν δὲ ἔλθῃ (5632) Τιμόθεος, βλέπετε (5720) ἵνα ἀφόβως γένηται (5638) πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται (5736) ὡς κἀγώ·
WH – εαν δε ελθη (5632) τιμοθεος βλεπετε (5720) ινα αφοβως γενηται (5638) προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται (5736) ως [ εγω | καγω ]
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain