Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:12

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
2 Corinthians 10:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we are not bold to class or compare ourselves with some of those who commend themselves; but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are without understanding.
NA26 – Οὐ γὰρ τολμῶμεν (5719) ἐγκρῖναι (5658) συγκρῖναι (5658) ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· (5723) ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες (5723) καὶ συγκρίνοντες (5723) ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν. (5719)
WH – ου γαρ τολμωμεν (5719) εγκριναι (5658) η συγκριναι (5658) εαυτους τισιν των εαυτους συνιστανοντων (5723) αλλα αυτοι εν εαυτοις εαυτους μετρουντες (5723) και συγκρινοντες (5723) εαυτους εαυτοις ου συνιασιν (5719)
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܡܪܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܚܫܽܘܒ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܚܶܡ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܦ݂ܰܚܡܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain