Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:6

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
2 Corinthians 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if I do wish to boast I will not be foolish, for I will be speaking the truth; but I refrain {from} {this,} so that no one will credit me with more than he sees {in} me or hears from me.
NA26 – ἐὰν γὰρ θελήσω (5661) καυχήσασθαι, (5664) οὐκ ἔσομαι (5704) ἄφρων, ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· (5692) φείδομαι (5736) δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται (5667) ὑπὲρ βλέπει (5719) με ἀκούει (5719) τι ἐξ ἐμοῦ
WH – εαν γαρ θελησω (5661) καυχησασθαι (5664) ουκ εσομαι (5695) αφρων αληθειαν γαρ ερω (5692) φειδομαι (5736) δε μη τις εις εμε λογισηται (5667) υπερ ο βλεπει (5719) με η ακουει (5719) [ | [τι] ] εξ εμου
PES – ܐܶܢ ܐܶܨܒ݁ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܫܳܛܝܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܚܳܐܶܣܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܥܠܰܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܘܰܕ݂ܫܳܡܰܥ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain